Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część umowy sprzedaży towarów i usług oferowanych przez KAPEO Laser Sp. z o.o. z siedzibą w Mściszewicach 83-321 przy ulicy Strażackiej 3. KRS 0000468604, NIP 6040159974, REGON 221905359.

DANE DO FAKTURY: KAPEO Laser Sp. z o.o. 80-180 Kowale, ul. Magnacka 4, NIP 6040159974, REGON 221905359.

 • Definicje stosowane w Ogólnych Warunkach Sprzedaży KAPEO Laser Sp. z o.o.

OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży.

Sprzedawca / KAPEO Laser Sp. z o.o.  – firma KAPEO Laser Sp. z o.o. NIP 6040159974

Nabywca / Kupujący / Klient – osoba prawna, osoba fizyczna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą, która skierowała do KAPEO Laser Sp. z o.o. zapytanie handlowe lub zamówienie dotyczące wyrobów i usług znajdujących się w ofercie.

Zamówienie / umowa – pisemne oświadczenie złożone przez Kupującego skierowane do KAPEO Laser Sp. z o.o. zawierające niezbędne elementy umowy sprzedaży, w szczególności rodzaj wyrobu, ilość i jego cenę.

Towary – wszelkie rzeczy ruchome jak również usługi i sprzedaż towarów:

 1. sprzedaż, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r, – Kodeks cywilny
 2. zamianę, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego;
 3. dostawę, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;
 4. darowiznę, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;
 5. Wydanie w zamian za Wierzytelności;
 6. wydanie w miejsce Świadczenia pieniężnego;
 7. wydanie w zamian za dokonanie określonej czynności;
 • OWS stanowią integralną część umowy sprzedaży towarów i usług. Wszelkie odstępstwa lub zmiany w warunkach OWS wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 • Nabywca jest zobowiązany do zapoznania się z OWS przed złożeniem zamówienia. Złożenie zamówienia przez Nabywcę uważa się za przyjęcie OWS przez Nabywcę w chwili złożenia zamówienia. Częściowy lub całkowity odbiór towaru lub usługi jest równoznaczny z akceptacją OWS.
 1. W zakresie Sprzedaży wyłączone jest stosowanie jakichkolwiek innych wzorców umownych niż OWS, w szczególności ogólnych warunków umów, wzorów umów i regulaminów stosowanych przez Kupującego, Brak wyraźnego sprzeciwu Sprzedawcy wobec stosowania jakichkolwiek postanowień innych wzorców umownych niż OWS, jak również faktyczne wydanie Towarów lub wykonanie usługi przez Sprzedawcę, nie mogą być interpretowane jako akceptacja innych wzorców umownych niż OWS.
 2. Strony mogą wyłączyć moc obowiązującą OWS w całości lub w części, jak również zmienić niektóre ich postanowienia, jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana OWS lub odrębne uzgodnienia mają zastosowanie wyłącznie do danej transakcji handlowej,
 3. OWS podane są do wiadomości i akceptacji Nabywcy najpóźniej przy składaniu przez niego zamówienia, OWS dostępne są na stronie internetowej www.kapeolaser.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem OWS.

II. ZAWARCIE UMOWY

 1. Zawarcie umowy Sprzedaży następuje poprzez złożenie przez Kupującego zamówienia w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej i jego przyjęcie przez Sprzedawcę. Osoba podpisana na zamówieniu gwarantuje, że jest upoważniona do składania zamówień w imieniu Kupującego i ponosi za to odpowiedzialność względem sprzedawcy. Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie nadania do Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę za pośrednictwem korespondencji elektronicznej wysłanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji nie oznacza jego nieprzyjęcia natomiast nieprzyjęcie zamówienia do realizacji następuje po nadaniu do kupującego wyraźnej informacji o jego nieprzyjęciu.
 2. Nabywca dostarczy przy pierwszym zamówieniu kopie dokumentów potwierdzających posiadanie statusu przedsiębiorcy (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, zaświadczenie o NIP, zaświadczenie o REGON oraz dokumenty finansowa jak Bilans i  RZiS za wskazany okres).
 3. KAPEO Laser Sp. z o.o. zastrzega, że w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia ma prawo odmówić jego przyjęcia bez podania przyczyny. Odwołanie zamówienia przez Nabywcę wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi być odwołane w ciągu 24 godzin od daty złożenia zamówienia. Odwołanie lub anulowanie zamówienia po upływie 24 godzin skutkuje narzuceniem kary finansowej na Nabywcę w wysokości 10% wartości anulowanego zamówienia pod warunkiem, że zamówiony towar nie został jeszcze wykonany – w tym przypadku należy się umówione wynagrodzenie tj. 100% wartości zamówienia. W przypadku nie przyjęcia zamówienia bądź jego cofnięcia przez Kupującego w ciągu 24 godzin umowa nie zostaje zawarta, z zastrzeżeniem zdanie poprzednie.
 4. Złożenie zamówienia nie wiąże Sprzedawcy zaś brak odpowiedzi Sprzedawcy nie będzie oznaczać „milczącego przyjęcia” zamówienia, chyba że Sprzedawca niezwłocznie przystąpi do jego wykonania.
 5. W przypadku przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia Kupującego z jakimikolwiek zastrzeżeniami, Kupujący związany jest treścią tych zastrzeżeń.
 6. Przyjęcie zamówienia nie wiąże Sprzedawcy również w sytuacji, gdy łączne zobowiązania Kupującego wobec Sprzedawcy przekroczyły kwotę kredytu kupieckiego przyznanego Kupującemu przez Sprzedawcę albo gdyby Kupujący opóźniał się z zapłatą na rzecz Sprzedawcy jakichkolwiek należności.
 7. Termin realizacji zamówienia wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia, chyba że potwierdzając przyjęcie zamówienia Sprzedawca wskaże inny termin.
 8. W przypadku niezależnego od Sprzedawcy opóźnienia w wydaniu towaru, termin realizacji zamówienia zostaje przedłużony o czas trwania przeszkody uniemożliwiającej Sprzedawcy terminową realizację zamówienia. W razie opóźnienia w wydaniu Towarów Sprzedawca niezwłocznie informuje Kupującego o przyczynie opóźnienia i nowej przewidywanej dacie realizacji zamówienia.
 9. Wszystkie ceny podane w ofertach są cenami netto (nie obejmują podatku od towarów i usług).
 10. Ceny podawane w Ofertach są wiążące w zakresie podanym w ofercie. Jeżeli okres nie został podany, przyjmuje się ich ważność przez 7 dni od daty ogłoszenia Oferty.
 11. Jeżeli strony nie uzgodniły inaczej obowiązuje cena loco magazyn Sprzedawcy.
 12. Dla wszystkich dostaw materiałów oraz odbiorów zamówień właściwym jest adres: 83-321 Mściszewice, ul. Strażacka 3.
 13. Wszelkie zmiany wartości zamówienia po jego złożeniu wymagają odrębnych ustaleń w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 14. KAPEO Laser Sp. z o.o. nie jest zobowiązany do sprawdzania, czy przedłożona mu wraz z zamówieniem dokumentacja techniczna (rysunki, szablony i wzory) naruszają prawa chroniące własność intelektualną osób trzecich. Względem uprawnionych osób trzecich, których własność intelektualna zostanie naruszona lub zagrożona naruszeniem odpowiedzialność ponosi Nabywca.
 15. Poza uregulowaniami zawartymi w OWS, KAPEO Laser Sp. z o.o. dopuszcza możliwość zawierania indywidualnych umów i zastrzega sobie prawdo do przyjmowania zamówień w części oraz do ich odrzucenia bez podawania przyczyny.
 16. Odstępstwa lub zmiany w OWS mają zastosowanie wyłącznie jednorazowo do danej transakcji handlowej o ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Przy czym odstępstwa lub zmiany do jednorazowego zamówienia/transakcji również wymagają formy pisemnej po rygorem nieważności.
 17. Jeżeli Nabywca dostarcza materiały do wykonania umowy, KAPEO Laser Sp. z o.o. jest zobowiązany do wykonania produktów z materiałów dostarczonych przez Nabywcę tylko wówczas, gdy umowa tak stanowi, w pozostałych wypadkach jest uprawniony do wykorzystania innych materiałów o parametrach odpowiadających materiałom dostarczonym przez Nabywcę. Jeżeli materiał dostarczony przez Nabywcę nie posiada właściwości niezbędnych do prawidłowego wykonania produktów lub materiał ten posiada wady, w wyniku czego przy wykonywaniu produktów nastąpi uszkodzenie maszyn lub urządzeń wówczas Nabywca zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej szkody w terminie siedmiu dni od wezwania przez KAPEO Laser Sp. z o.o.
 18. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w charakterystyce dostarczonego przez Nabywcę materiału, wywołane jego obróbką kształtową, wykonaną zgodnie z zamówieniem.
 19. Jeśli za obustronną pisemną zgodą w zakresie zmiany zaakceptowanego zamówienia zmieniał się przedmiot umowy lub/i ilość, a także gdyby doszło do zmian jakichkolwiek innych warunków tego zamówienia KAPEO Laser Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany ceny przedmiotu.

III.INFORMACJE O TOWARACH, OFERTY, WZORCE

 1. Ogłoszenia, reklamy i katalogi o towarach oferowanych przez Sprzedawcę mają charakter wyłącznie informacyjny. Wzorce i próbki wystawione przez Sprzedawcę mają charakter materiałów poglądowych i wystawowych.
 2. Przyjmując zamówienie / zawierając umowę KAPEO Laser Sp. z o.o. zobowiązuje się dostarczyć wyroby i usługi zgodne z zamówieniem Kupującego. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za prawidłowość doboru zamówionego wyrobu w konkretnym zastosowaniu przez Kupującego lub jego dalszych kontrahentów.
 3. KAPEO Laser Sp. z o.o. – jeżeli dokumentacja techniczna dostarczona przez klienta nie stanowi inaczej – zastrzega sobie margines tolerancji dokładności na wykonanie produktów zgodnie z obowiązującymi tolerancjami według normy DIN ISO 2768cL.
 4. Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające jakość towaru, dołącza się do dostarczonego towaru lub zostaną przesłane drogą elektroniczną, jeśli wymaganie takie zostanie zaznaczone w zamówieniu lub umowie. Sprzedawca nie weryfikuje informacji technicznych zawartych w atestach, certyfikatach i innych dokumentach poświadczających jakość.
 5. Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku produktów wykonanych ze stali odpornych na korozję nie można wykluczać istnienia wad, przewidzianych normami. Z tego względu Kupujący zobowiązuje się poddać te produkty przed ich użyciem właściwym dla ich przeznaczenia testom wymaganym przez prawo Polskie.

IV.WARUNKI PŁATNOŚCI I DOSTAWY

 1. Ceny na towary oferowane przez Sprzedawcę nie zawierają podatku VAT, chyba, że wyraźnie wskazano inaczej.
 2. Faktury wystawione przez Sprzedawcę są płatne w terminie wskazanym na fakturze. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku KAPEO Laser Sp. z o.o. lub data wystawienia dokumentu kasowego KP / Kasa Przyjmie. W razie wątpliwości termin płatności wynosi 14 dni Od daty wystawienia faktury.
 3. Jeżeli nie zostały ustalone w formie pisemnej pod rygorem nieważności inne zasady płatności, Klient jest obowiązany dokonać 100% przedpłaty na poczet ceny zakupu lub usługi w terminie 2 dni roboczych od daty przyjęcia zamówienia do realizacji przez KAPEO Laser Sp. z o.o.
 4. Klient powinien dokonywać płatności na rzecz KAPEO Laser Sp. z o.o. w ustalonej walucie, a dniem zapłaty jest dzień uznania kwoty na rachunku bankowym KAPEO Laser Sp. z o.o.
 5. Klient nie ma prawa wstrzymywać płatności z powodu roszczeń gwarancyjnych lub reklamacyjnych, a także dokonywać jakichkolwiek potrąceń z wierzytelności jakie przysługują KAPEO Laser Sp. z o.o. w stosunku do Klienta.
 6. W przypadku opóźnienia w płatności ze strony Kupującego lub innych jego działań na szkodę – KAPEO Laser Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw lub świadczenia usług do chwili usunięcia zaistniałej przeszkody.

6a.      W przypadku niedochowania terminu płatności przez Kupującego, KAPEO Laser Sp. z o.o.  jest uprawniony do naliczenia odsetek maksymalnych. 

6b.      W razie opóźnienia w płatności należności wynikających z więcej niż jednej faktury, KAPEO Laser Sp. z o.o.   ma prawo do zaliczenia każdej wpłaty kupującego, w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie, a następnie na poczet należności z najwcześniejszą datą wymagalności, niezależnie od odmiennych dyspozycji składanych przez Kupującego.

 1. Jeśli istnieje uzasadniona podstawa do przypuszczenia, że Kupujący nie wywiąże się ze swojego zobowiązania płatniczego w całości lub w części, Sprzedawca ma prawo żądać uiszczenia całej należności albo udzielenia określonych gwarancji lub zabezpieczeń płatności, niezwłocznie, w tym nawet przed wydaniem towaru i niezależnie od ustalonego wcześniej terminu płatności.
 2. Zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych zastrzeżeń, uwag lub reklamacji oraz ich rozpatrywanie nie wpływa na wymagalność należności Sprzedawcy.
 3. W przypadku zamówienia wyrobu przez Kupującego, a następnie zaniechania odbioru lub jakiegokolwiek innego niewywiązywania się z postanowień umowy – KAPEO Laser Sp. z o.o. ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości równej wartości zamówienia brutto (tj. wraz z wartością podatku od towarów i usług, który byłby doliczony, gdyby towar został odebrany). W takim wypadku wszelkie przedpłaty dokonane przez Kupującego, dotyczące tego zamówienia będą zaliczane na poczet ww. kary umownej.
 4. Termin odbioru wykonanego zamówienia przez KAPEO Laser Sp. z o.o. strony ustalają na 7 dni. W przypadku zwłoki w odbiorze Kupujący może zostać obciążony kosztami magazynowania, z zastrzeżeniem innych, przysługujących Sprzedawcy praw.
 5. Jeżeli Towar zostanie przygotowany do załadunku i nie zostanie odebrany przez Kupującego w terminie ustalonym przez strony, Sprzedawca obciąży Kupującego kosztami jego składowania, nie mniej niż 10,00 zł za jedną paletę na dobę.
 6. Z tytułu kosztów sprzedawcy, o których mowa w pkt. 11, Sprzedawca wystawi Kupującemu fakturę z 7 dniowym terminem płatności.
 7. W przypadku Sprzedaży poza granice Polski. Kupujący zobowiązany jest dostarczyć wymagane dokumenty potwierdzające, że towar został dostarczony do miejsca przeznaczenia, pod rygorem obciążenia go przez Sprzedawcę kwotą podatku VAT.
 8. W przypadku, gdy przez okres 30 dni wykonane elementy zgodnie z zamówieniem i specyfikacją przesłaną przez klienta nie zostaną przez niego odebrane, KAPEO Laser Sp. z o.o. wprowadza procedurę likwidacji detali (złomowanie, utylizacja itp.), a klient zobowiązany jest do zapłaty za wykonane na zamówienie elementy.
 9. Jeżeli rozliczenie zamówienia odbywa się w innej walucie niż złoty polski to jeśli strony nie ustalą inaczej to wartości na fakturze ustalone są na podstawie średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury.
 10. Ostateczną cenę towaru ustala się w oparciu o ceny obowiązujące u Sprzedawcy w dniu złożenia zamówienia.
 11. Wszelkie rabaty, upusty, bonifikaty itp. Udzielane przez Sprzedawcę wymagają indywidualnych ustaleń na piśmie.
 12. Koszty i sposób dostawy wyrobów do Nabywcy oraz usług dodatkowych są ustalone indywidualnie przy przyjmowaniu zamówienia. W przypadku braku ustaleń przyjmuje się domyślnie, że odbiór towaru następuje w siedzibie firmy KAPEO Laser Sp. z o.o.
 13. Jeżeli nie określono inaczej na piśmie, ryzyko dostawy towaru, uszkodzenia lub utraty przechodzi na Kupującego w chwili przekazania go upoważnionej do odbioru towaru osobie, w tym spedytorowi lub przewoźnikowi.
 14. Dostawę zrealizowaną w ciągu 3 dni roboczych od potwierdzonego terminu uważa się za dostarczoną na czas.
 15. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby towar został właściwie opakowany. Materiały użyte do pakowania zaliczane są na poczet kosztów własnych Sprzedawcy i nie podlegają zwrotowi, za wyjątkiem palet. Sprzedawca może pobrać kaucję za zwrotne palety w wysokości ustalonej z Kupującym.
 16. Wymogi dotyczące pakowania, zabezpieczania lub oznakowania innego niż standardowe oraz związane z tym koszty winny być uzgodnione pod rygorem nieważności w formie pisemnej nie później niż na etapie przyjmowania zamówienia.

V.ZGŁASZANIE REKLAMACJI

 1. Kupujący jest zobowiązany do zbadania dostarczonego towaru pod względem ilościowym i jakościowym natychmiast po jego otrzymaniu.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Towar zgodnie z zamówieniem Kupującego i nie odpowiada za jego dalsze zastosowanie. Sprzedawca w żadnym przypadku nie zwalnia Kupującego z obowiązku sprawdzenia dostarczonego przez Sprzedawcę Towaru pod kątem przydatności do przewidywanych sposobów przetwarzania i zastosowań. Kupujący podejmuje się wykorzystania i przetwarzania Towaru wyłącznie na własne ryzyko.
 3. Kupujący, który nie zbadał Towaru i doprowadził do wykorzystania lub przetwarzania Towaru, czyni to na własne ryzyko a powstałe w związku z takim działaniem straty finansowe pokrywa we własnym zakresie.
 4. Zgłaszanie jakichkolwiek reklamacji ilościowych i jakościowych, musi nastąpić niezwłocznie po odbiorze towaru, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od daty odbioru towaru, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu odstępstw ilościowych i jakościowych. Przy rozpatrywaniu reklamacji jakościowych ich zasadność ocenia się z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych.
 5. Warunkiem koniecznym rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego jest zapewnienie jednoznacznej identyfikowalności wyrobu potwierdzającej jego pochodzenie z KAPEO Laser Sp. z o.o., a także dokładny opis wady / braku oraz przedłożenie dowodów na poparcie faktu zaistnienia wady / braku, w postaci zdjęć cyfrowych lub wyników badań / pomiarów, stosownie do zakresu zgłoszenia reklamacyjnego.
 6. Kwestionowany towar winien być dostępny w formie nieprzetworzonej do dyspozycji KAPEO Laser Sp. z o.o. przez cały czas trwania reklamacji, do chwili jej zakończenia, tj. przesłania informacji przez Sprzedawcę. Czas trwania reklamacji ustalany jest indywidualnie dla każdej reklamacji i waha się od 30 di do 90 dni.
 7. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną KAPEO Laser Sp. z o.o. może według swego uznania albo wymienić towar na nowy, wolny od wad lub wadę usunąć. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się dalszych rekompensat.
 8. Jeżeli spośród towarów dostarczonych i sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od towarów wolnych od wad, uprawnienie Kupującego do rezygnacji z realizacji zamówienia lub odstąpienia od umowy dotyczące realizacji jego zamówienia ogranicza się wyłącznie do towarów wadliwych.
 9. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupujący obowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.
 10. KAPEO Laser Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku towaru. KAPEO Laser Sp. z o.o. nie ponosi również odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem towaru przez Kupującego.
 11. Zwracany do KAPEO Laser Sp. z o.o. wyrób podlega kontroli ilościowej i jakościowej. KAPEO Laser Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwracanego wyrobu w przypadku stwierdzenia uszkodzenia wyrobu w stopniu większym niż to wynika ze zgłoszenia reklamacyjnego.
 12. Zakwestionowanie ilościowe i/lub jakościowe towaru nie uprawnia Kupującego do wstrzymania płatności za zrealizowane dostawy.
 13. KAPEO Laser Sp. z o.o. jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji za wady towaru. Procedury o jakich mowa w pkt od 1 do 12 powyżej maja charakter instrukcyjny, zrealizowanie uprawnień i praw Klienta z tytułu gwarancji i rękojmi każdorazowo zależy od decyzji KAPEO Laser sp. z o.o. i stanowić będzie jego dobrą wolę przy uwzględnieniu roszczenia Klienta.

VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • KAPEO Laser Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo własności rzeczy sprzedanej do czasu zapłaty całości ceny.
 • Kupujący zawierając umowę akceptuje OWS i wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez KAPEO Laser Sp. z o.o. w celu wykonania zamówienia jak i w celach marketingowych związanych z jego działalnością.

2a.    Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zmianami / w szczególności zaś prawo do wglądu we własne dane.

 • W przypadku prawnej nieskuteczności lub nieważności poszczególnych punktów OWS pozostałe postanowienia oraz realizowane na ich podstawie zamówienia zachowują moc obowiązującą. Strony podejmą starania w celu uzgodnienia postanowienia skutecznego zastępującego postanowienie nieskuteczne lub nieważne, przy czym będzie ono możliwie najwierniej odzwierciedlało jego sens i zamiar.
 • Strony poddają stosunek prawny je łączący prawu polskiemu.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach stosuje się kodeks cywilny.
 • Jeżeli nastąpi stwierdzenie nieważności poszczególnych postanowień niniejszych warunków, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień, chyba że strony postanowią inaczej.
 • Jeżeli z powodu siły wyższej nie będzie możliwe wykonanie przez KAPEO Laser Sp. z o.o. zamówienia Nabywcy zgodnie z umową, KAPEO Laser Sp. z o.o. jest uprawniony do odroczenia terminu dostawy do czasu ustania działania siły wyższej i jej skutków, a jeśli nie można określić zakończenia powstałych przeszkód wówczas jest uprawniony do częściowego lub całkowitego odstąpienia od umowy bez wynikających z tego dalszych zobowiązań. Odroczenie terminu dostawy oraz częściowe lub całkowite odstąpienie przez KAPEO Laser Sp. z o.o. od umowy nie stwarza podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez Nabywcę, w tym odszkodowania.
 • Naruszenie przez KAPEO Laser Sp. z o.o. zobowiązań wynikających z umowy z Nabywcą nie uprawnia Nabywcy do odstąpienia od wszystkich umów łączących strony.
 • Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umów zawieranych na warunkach określonych w niniejszych warunkach jest sąd właściwy dla siedziby KAPEO Laser Sp. z o.o.
 1. Nabywca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia KAPEO Laser Sp. z o.o. o każdorazowej zmianie siedziby firmy, formy prawnej prowadzonej działalności i adresu do doręczenia korespondencji. Brak zawiadomienia skutkuje, że doręczenia dokonywane zgodnie z danymi zawartymi w zamówieniu są uważane za skuteczne.
 2. KAPEO Laser Sp. z o.o. jest uprawniony do dokonywania zmian w OWS. Zmiany obowiązują Strony od chwili doręczenia ich Nabywcy w taki sposób, że Nabywca mógł zapoznać się z ich treścią.

Prezes Zarządu
Robert Roda

Grupa Kapeo

Copyright © 1997 - 2018
KAPEO Kolor